PSA - ERLEIA PITHAN STEFANELLO (RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA) - 09.2022