PSA - GIANCARLO ALVES BINA (ENDOCRJNOLOGIA) - 10.2022