PSA - CLAUDIO MUNHOZ TEIXEIRA (OFTALMOLOGIA) - 05.2022